TÜBİTAK TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi - PRODİS
PRODİS TEYDEB
Duyurular
Maliyet artışlarının TÜBİTAK'a bildirilmesi ve değerlendirme süreci sunumu 07.09.2022

Maliyet artışlarının TÜBİTAK'a bildirilmesi ve değerlendirme süreci ile ilgili olarak 2 Eylül 2022'de gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında yapılan sunum ve iş akış şeması aşağıda sunulmaktadır. 

Maliyet Artışı Sunumu

Maliyet Artışı İş Akış Şeması


Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla.

TÜBİTAK TEYDEB
MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU GÜNCELLENDİ 02.03.2022

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)  bünyesinde yürütülen destek programları Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu güncellendi.

Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda yapılan en önemli değişiklik genel kurul kararında noter onayı şartının kaldırılmasıdır.

Daha önceki Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda projede görev alan anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin ve limited şirketlerde müdürlerin maliyetlerinin desteklenebilmesi için genel kurul kararının alınması ve bu kararın en geç Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu düzenleme tarihine kadar notere onaylatılması gerektiği yönünde hüküm yer alıyordu. Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda yapılan değişiklik neticesinde anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve limited şirketlerde müdürlerin projede çalışması durumunda mevzuata uygun olarak genel kurul kararının alınması yeterli olacak olup, ayrıca notere onaylattırılmayacaktır.

Güncellenen Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu?na ulaşmak için tıklayınız.


4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda Yapılan Değişiklik 01.09.2021
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda Yapılan Değişiklik
28/1/2021 tarih ve 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren kuruluşlar için dönemsel olarak TÜBİTAK'a sunulan Mali Raporun içerisinde yer alan Personel Aylık Maliyet Formu'nun hazırlanmasını da etkilemektedir.
4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 "31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Bu kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır."


Başkanlığımız tarafından yürütülen destek programlarının uygulama esaslarında; 28/02/2008 tarih ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'da yer alan  "Gelir vergisi stopajı teşviki" ile  "Sigorta primi desteği",  26/06/2001 tarih ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda yer alan Bölgede elde edilen ücretlere ilişkin gelir vergisi istisnası ve 06/06/1985 tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nda yer alan Bölgede elde edilen ücretlere ilişkin gelir vergisi istisnası çerçevesinde kuruluşların Ar-Ge projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personeli için sağlanan destek, teşvik ve istisnaların proje personel maliyetine dahil edilmeyeceği, TÜBİTAK'a beyan edilmeyeceği ve desteklenmeyeceği yönünde hükümler yer almaktadır.
4691 sayılı Kanun'da değişiklik yapılmadan önce Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışan AR-GE, tasarım ve destek personeli ücretlerinin vergiden istisna olması nedeniyle Personel Aylık Maliyet Formu'nun (G011-A) "5746/4691 Sayılı Kanunlar Kapsamında Hesaplanan/Yararlanılan Gelir Vergisi Stopaj Teşviki" bölümüne herhangi bir tutar yazılmamaktaydı.
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda yapılan değişiklik nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren kuruluşların, ücret bordrolarını ve muhtasar beyannamelerini söz konusu Kanuna uygun olarak düzenlemesi ve Personel Aylık Maliyet Formu'nun (G011-A) "5746/4691 Sayılı Kanunlar Kapsamında Hesaplanan/Yararlanılan Gelir Vergisi Stopaj Teşviki" bölümüne Şubat 2021 tarihinden itibaren muhtasar beyannamede terkin edilen tutarların yazılması gerekmektedir.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi düzenlenmesi ile ilgili detaylı bilgi Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 15/03/2021 tarihli "7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gereği Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılan Düzenleme"  başlıklı duyurusunda yer almaktadır.

( https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html)

MALİ HUSUSLAR VE ÖDEME SÜREÇLERİNE AİT BELGELER GÜNCELLENDİ 08.01.2021

Bilindiği üzere TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından 02.11.2020 tarihinde yapılan duyuru ile TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülen destek programları için mevcut olan 3 farklı Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunun 31.12.2020 tarihinde yürürlükten kaldırılacağı ve aşağıda belirtilen destek programlarını kapsayacak şekilde tek bir Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunun 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.  (https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/teydeb-mali-rapor-hazirlama-kilavuzu-guncellendi)

·         Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1501)

·         Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı (1505)

·         KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı (1507)

·         Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1509)

·         Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı (1511)

·         Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) (1512)

·         Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı (1513)

·         Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı (1515)

·         Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı (1601)

·         Yenilik Destek Programı

TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarının mali hususlarına ve ödeme süreçlerine ait gerekli olan dokümanlar "MALİ HUSUSLAR VE ÖDEME" sayfasında aşağıda belirtilen başlıklar halinde toplanmıştır.

1) KOBİ BEYANNAMESİ

2) MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

3) GİDER FORMLARI

4) MALİ MÜŞAVİR RAPORLARI

5) ÖDEMELER

6) HAKEM-İZLEYİCİ ÜCRETLERİ

Söz konusu sayfaya TÜBİTAK web sitesi ana sayfasında Destekler>Sanayi sekmesi tıkladıktan sonra ilgili destek programını seçerek İzleme>Mali Hususlar ve Ödeme üzerinden ulaşılabilecektir. Tüm programlar için ortak bir sayfa oluşturulduğu için, yukarıda belirtilen herhangi bir program için seçim yapıldığında yine aynı sayfaya ulaşılacaktır.  

Tüm programlar için oluşturulan ortak sayfaya aşağıdaki linkten erişim sağlanabilir.

https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1501/icerik-mali-hususlar-ve-odeme

Kurum, Kuruluş ve Mali Müşavirler mali hususlara ve ödemelere ilişkin gerekli olan güncel dokümanlara bu sayfadan ulaşabilecektir.

Ayrıca 01.01.2021 tarihiden itibaren gönderilecek Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu ve Gider Formu bu sayfada yer alan güncel hali kullanılarak hazırlanmalıdır.

Dokümanlarda ihtiyaçlar doğrultusuna güncellemeler yapılabileceğinden ilgili sayfanın takip edilmesi önem arz etmektedir.

 


Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Sistemine Geçilmesi 01.07.2020

29 Mart 2019 tarihinde yapılan duyuruda (https://tubitak.gov.tr/tr/haber/teydeb-programlarinda-yenilikler), TEYDEB'e her bir proje başvurusu için ön kayıt zorunluluğunun kaldırılacağı ve Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Sistemine geçileceği belirtilmiştir.

1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Kuruluş bazlı ön kayıt uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda;

1) 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kuruluşlar TÜBİTAK'a ön kayıt yaptırabilecektir.

2) Ön kayıt işlemleri PRODİS'te "Firma Ön Kayıt Sorumlusu" rolü ile "Kuruluş İşlemleri" menüsünden yapılmaktadır. Firma Ön Kayıt sorumlusu rolü firmadan bir kullanıcıya verilmekte söz konusu rol Kullanıcı İşlemleri menüsünden alınabilmektedir.

3) Ön kayıt onayı alan kuruluşlar tekrar ön kayıt yaptırmadan proje başvurusu yapabilecektir. 

4) 1 Temmuz 2020 tarihinden sonra açılmış veya açılacak çağrılara veya sürekli açık programlara başvuru yapmak isteyen kuruluşlar ön kayıt yaptırabilecektir.

5) Kuruluşlar, TÜBİTAK'a kayıt olduktan sonra kuruluş bilgilerinde değişiklik olmadığı sürece proje başvurusu yapabileceklerdir.

6) Kuruluş bilgilerinde değişiklik olması halinde kuruluş bu değişiklikleri PRODİS üzerinden kendisi yapabilecektir. Ancak, bazı değişiklikler için TÜBİTAK'tan onay alması gerekecektir.

7) 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 1501 ve 1507 çağrılarına başvuru yapmak isteyen kuruluşlar, kuruluş bazlı ön kayıt yaptırdıktan sonra projeleri gönderebilecektir.

 

Ön kayıt uygulamasına ilişkin hazırlanan kılavuza aşağıda bulunan linkten erişebilirsiniz.

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Kullanıcı Kılavuzu